Walram kiest voor nieuw clubhuis

In het kader van de vitaliteit en het bestaansrecht van de club is in de laatste twee ledenvergaderingen regelmatig stilgestaan bij de toekomstplannen rondom de sterk verouderde accommodatie. Kleedlokalen en kantine hebben hun langste levensduur bereikt en vernieuwing en uitbrieding is absoluut noodzakelijk. Daarop heeft de ledenvergadering ingestemd met het voorstel van het bestuur om met een kleine werkgroep aan de slag gegaan om diverse scenario’s uit het gepresenteerde vlekkenplan uit te werken.

Vlekkenplan

Het gaat dan om vier scenario’s:

  1. Renovatie van de bestaande accommodatie.
  2. Nieuwbouw op dezelfde locatie.
  3. Nieuwbouw tussen de velden A en B.
  4. Nieuwbouw op de locatie tennisvereniging.

Het vlekkenplan is in deze zomer nog onderwerp van gesprek geweest met sportwethouder Remy Meijers met het oog op het door de gemeente voorjaar 2021 vast te stellen nieuw sport- en accommodatiebeleid. Wethouder Meijers heeft het bestuur gevraagd haar plan verder uit te werken en spoedig in te leveren bij de gemeente.

VV Walram heeft vandaag zijn plan ingediend.

Voorkeurscenario

Voorkeurscenario 3 betreft de locatie met een situering tussen de velden A en B waarbij het huidige clubhuis tijdens de bouw kan blijven functioneren.

Het Programma van Eisen (PvE) betreft een grof ontwerp van nieuwbouw met een in het talud half verdiepte ligging van zes kleedlokalen, scheidsrechter- en bergruimten, een eerste verdieping met een centrale ruimte (kantine) en buitenterras, dat door de hoogte een optimaal zicht biedt op beide velden. In het PvE  staan allerlei algemene functionele eisen en wensen opgesomd en is aandacht besteed aan onderwerpen als techniek, veiligheid, milieu, energie, duurzaamheid en onderhoud. Overigens kan dit PvE ook naadloos gebruikt worden voor de scenario’s twee en vier.

Doel is om een nieuw en eigentijds clubhuis in gebruik te nemen dat voldoet aan de genoemde eisen en voor een nieuwe levensduur van minimaal 50 jaren wordt gerealiseerd. De gemeente is dan ook vandaag bij de indiening van het PvE officieel gevraagd de nieuwbouwplannen integraal mee te nemen in het nieuwe gemeentelijk sport- en accommodatiebeleid 2021 en volgende jaren.

Ook is de gemeente gevraagd om als bouwheer te fungeren. Onze vereniging is weliswaar groot doch heeft niet de financiële middelen alsmede de kennis en deskundigheid van een gemeente om zo’n project zelfstandig te kunnen realiseren.

De gemeente aan zet

Voor nu is de gemeente aan zet waarbij het bestuur en de werkgroep natuurlijk alle hulp zal aanbieden en altijd bereid is voor nader overleg en afstemming. Zo zal allereerst bestuurlijke overeenstemming moeten komen over de hoofdopzet van het plan, passend in het nieuwe sport- en accommodatiebeleid, dat is een moeizaam en lastig traject en pas daarna kan tot detailuitwerking worden overgegaan. Dat is dan ook de reden dat er momenteel geen architectonisch plan voorligt maar een grof ontwerp in het PvE.

De gemeente wenst voor de zomer 2021 zijn nieuwe plannen te presenteren en de club hoopt natuurlijk op een positief bericht van het gemeentebestuur. Via de website worden jullie nader geïnformeerd en indien nodig wordt een extra ledenvergadering georganiseerd (voor zover ook mogelijk binnen de beperkende maatregelen Corona).

 

Locatiekeuze van het voorkeurscenario.X