Oproep Jaarvergadering 2018

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering/Jaarvergadering 2018 op vrijdagavond 9 november 2018, aanvang 20:30 uur in Sportpark Oost.

In verband met deze ledenvergadering is er een verkorte training van Walram 3 van 19:00 tot 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening, welkom en korte toelichting agenda door de voorzitter.
 2. Bijzondere mededelingen, overleden leden, trouwe supporter(s) en/of sponsoren.
 3. Verslag vorige jaarvergadering / ledenvergadering d.d. 17 november 2017
 4. Korte terugblik seizoen 2017/2018 door de secretaris
 5. Financieel verslag 2017/2018 door de penningmeester
 6. Verslag kascontrolecommissie.
 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2018/2019
 8. Begroting 2018/2019 (John Pisters)
 9. Contributie / oproep medewerking Pinkpop
 10. Verantwoording sponsorcommissie 2017/2018 door de voorzitter sponsorcommissie
 11. Bestuurssamenstelling; kandidaatstellingen, benoeming, verkiezing
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Aandachtspunten:

Ad 3.
Het verslag jaarvergadering van 17 november 2017 is per mail op te vragen via secretariaat@vvwalram.nl.

Ad 5.
De financiële stukken liggen vanaf woensdag 15 november 2017 alléén ter inzage in het bestuurslokaal. Deze worden niet vooraf (digitaal) ter beschikking gesteld. Gaarne afspraak maken met John Pisters of Irene Meijs.

Ad 10.
Aftredend en herkiesbaar zijn Marcel Meijers en René van Can. Eventuele nieuwe kandidaten kunnen zich per mail of schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot 48 uren voor de vergadering.X